مدیریت در روشنگران

دبیرستان دخترانه روشنگران

مدیریت در روشنگران یکی از مهم ترین ارکانی بوده است که این مجموعه را به مجموعه ای بی بدیل برای رشد و پرورش فرزندان این مرز و بوم تبدیل کرده است. سخانانی از مدیریت دبیرستان دخترانه روشنگران سرکار خانم آذری را در ادامه آورده ایم تا بیشتر با مدیریت مجموعه آشنا شوید.

« همانگونه كه وقتي قطره به قطره مي پيوندد ، نهرها و رودها پديد مي آيد. انديشه ها نيز اين چنين اند ، از مشورت و همفكري و هم انديشي با ديگران طرح ها و ايده هاي  پخته تري متولد مي شود و در اجراي كارهاي مشاركتي ضريب درستي انجام كار ها افزايش يافته و از شدت اشتباهات كاسته مي شود . »

آنچه كه حائز اهميت است : اثر بخشي مديريت مدرسه زماني معناي واقعي خود را پيدا مي كند كه با يك نگاه واقع بينانه عملاً بتوانيم كاركرد هاي آن را از بالقوه به فعل درآوريم . اين مهم با شناخت نيازهاي اصلي و اساسي امكان پذير است ، نياز هايي چون ايجاد نگرش و باورهاي ديني و معنوي در زمينه خداشناسي ، خود شناسي و اصول و احكام مذهبي و همچنين فراهم آوردن شرايط لازم براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي براي رشدِ همه جانبه دانش آموزان ، ايمان به ايجاد تغيير تدريجي پايدار و بنيادي با پيروي از اصول تفكر خلاق و كاربردي ، طرح و تاكيد بر اهميت آينده نگري با تكيه به تجربيات گذشته مي باشد . همانگونه كه اشاره گرديد جهت رسيدن به پويايي علمي و فرهنگي مشاركت معلمان دلسوز و مدبر ، والدين كاردان و دانش آموزان ساعي نقش بسيار مهمي دارد .

مدیریت در روشنگران

در اين رابطه مديريت نقش ايجاد تعامل سازنده بين دو عامل اصلي معلم و دانش آموز را ايفا نموده كه محورهاي اصلي فعاليتهاي مدرسه اي براي رسيدن به هدفهاي آموزشي و تربيتي مي باشند زيرا معلم به عنوان عنصر و عامل اصلي ياد دهي است . و معلم با تجربه و با انگيزه ازمهمترين اجزاء كيفي آموزش و پرورش است . لازم است كه كيفيت و جذابيت تدريس به عنوان يك تخصص به طور دائم و قطعي مد نظر قرار گيرد و درنتيجه در انتخاب دبيران شايسته نهايت تلاش را مي نمائيم . در اين راستا ، تقويت انگيزه معلمان ، تكريم آنان و ياد آوري نقاط قوت به ويژه در توسعه مناسبات سازماني و بين فردي مؤثر است و نيز دانش آموز ، به عنوان عنصر و عامل اصلي يادگيري است كه ساختار شخصيتي او در خانواده و محيط هاي اجتماعي و تأثير پذيري از همسالان شكل مي گيرد ، بنابراين معيار گزينش و انتخاب دانش آموز بر اساس معيارهاي ارزشي شناخت از خانواده و خصوصيات فردي  و علمي صورت مي گيرد .            

لذا دبيرستان روشنگران در راستاي رشد و توسعه آموزش و پرورش كه همانا رشد و توسعه كلي اين مرز و بوم نيز هست با « استراتژي هدفمندي ، برنامه ريزي ، نظم در اجرا و موفقيت » تلاش  مي كند نقش سازنده اي را براي رسيدن به اين مهم برعهده داشته باشد .

هدفهاي آموزش و پرورش بايد با بينشي عميق و وسيع تعيين شوند و ما نيز تنها به اهداف خود نمي انديشيم ، بلكه اين هدف ها را جزئي از هدفهاي بزرگ جامعه به شمار مي آوريم . در اين راستا اهداف كلي آموزش و پرورش و در سطح خُرد ، واحد هاي آموزشي شامل كليه عوامل اجرايي ، معلمين ، دانش آموزان با فضا سازي رواني و تبيين همه اهداف با ايجاد انگيزه در جهت توسعه گام بر مي داريم و مي كوشيم سهم خود را در نيل به اين هدف هاي كلي و اجتماعي به عهده بگيريم تنها در اين صورت است كه موفقيت معنا مي يابد .

در كشور ما مسير حركت نظام آموزش و پرورش رسمي در قالب برنامه ريزيهاي كلان و كلي مشخص مي شود . اما واقعيت اين است كه اگر وظايف مديران و مسئولان واحد هاي آموزشي حتي در فعاليتهاي اجرايي هم محدود و خلاصه شود باز مي توان ادعا كردكه اجراي دقيق و توام با كيفيت مطلوب مستلزم برنامه ريزي است و نياز به نوعي آينده نگري دارد يعني آنهائيكه در سطوح اجرايي قرار دارند اگر پيشاپيش به اجراي صحيح و دقيق برنامه ها بينديشند ، از مشكلات و كاستيهايي كه بر سر راه اجراي برنامه ها وجود دارد آگاهانه و با دور انديشي و باعرضه مقدمات لازم زمينه اجراي برنامه ها را فراهم آورند بدون شك در انجام مسئوليت خود موفق خواهند بود .

بر اين اساس است كه دبيرستان روشنگران ضرورت برنامه ريزي آموزشي ( برنامه ريزي خُرد ) را احساس كرده و اين مهم را در شوراي برنامه ريزي به انجام رسانيده و معتقديم : رمز موفقيت در برنامه ريزي صحيح و اجراي دقيق و منظم برنامه است . به همين دليل براي رسيدن به اهداف و ايده هايي كه در ذهن داريم قبل از شروع سال تحصيلي برنامه ريزي نموده و اجراي برنامه ها و فعاليتهاي سال تحصيلي را در قالب تقويم اجرايي در ابتداي هر سال تحصيلي براي همه دانش آموزان تهيه مي نمائيم ، كه با دخالت همه عوامل اجرايي در برنامه ريزي و نظارت مستمر شاهد اجراي همه برنامه هاي معين شده در تقويم اجرايي مي باشيم و بر اين باوريم شرط لازم براي داشتن برنامه نظم و انضباط در همه امور است . به اين منظور در سيستم مشاوران آموزشي و اجرايي نظارت بر فرد به فرد دانش آموزان معين گرديده است بديهي است در راستاي اجراي استراتژي هدفمندي ، برنامه ريزي و نظم در اجرا است كه در نهايت منجر به موفقيت مي گردد .