مسابقات آزمایشگاهی

از اهداف برگزاری مسابقات آزمایشگاهی ایجاد زمینه برای رشد و توانمندی‌های دانش‌آموزان، ایجاد توانایی در خصوص مهارت روان حرکتی، ایجاد انگیزه جهت مطالعه، تحقیق و تفکر بیشتر در دانش‌آموزان و تقویت پایه علمی آن‌ها، ترویج فعالیت‌های آزمایشگاهی و کار علمی است. این مسابقه در تاریخ 10/08/1401 توسط دانش‌آموزان پایه هفتم، با درست کردن کوه آتشفشان و منظومه شمسی و انجام آزمایش‌های مختلف برگزار گردید.