امتحانات نهایی

تقدیر از سرکار خانم آذری (کسب مقام اول امتحانات نهایی)