معاونت در روشنگران

امروزه دانش آموزان نه تنها قدردان كساني هستند كه مطالب مهم درس را به آنان آموزش مي دهند

بلكه اشخاصي را كه دركشان مي كنند و با آنها ارتباط عاطفي دوسويه برقرار مي سازند،

در روشنگران كوشش مي كنيم محيطي سرشار از عشق و آرامش، متناسب با روحيه ي دانش آموزان فراهم كنيم،

محيط دل نشين مي تواند برخورد ها، غيبت ها و افت تحصيلي را به طور محسوسي كاهش دهد .

هر قدر بتوانيم محيط مدرسه را براي دانش آموزان جذاب نمائيم ،

به همان ميزان دغدغه هاي آموزشي را كمتر خواهيم كرد .

در مدرسه، به افرادي نياز است كه روحيه اي مشتاق و فعال داشته باشند.

براي ايجاد هماهنگي در امور مدرسه، معاونين در سازندگي مدرسه و محيط آن نقش بسزايي دارند 

MoAvenin 

اختيارات داده شده به معاونان از طرف مدير و نظارت غير كليشه اي بر كار آنان و نيز همكاري،

همياري و همدلي با آنان در اين مسير مي تواند ضامن اجرايي عملكرد معاونان باشد .

      تدوين برنامه ها

      نظم ، دقت و هماهنگي بين عوامل اجرايي و آموزشي مي تواند سال تحصيلي خوبي را نويد دهد .

      تقسيم وظايف ميان عوامل اجرايي

      آگاهي نمودن خانواده ها از مقررات و قواعد انضباطي محيط آموزشي

و آشنايي آنها با مسائل و پيامدهاي ورود فرزندانشان به مدرسه

      مراسم صبحگاهي زمان طلايي و نقطه آغازي است تا بتوان اهداف آموزشي - پرورشي را عملي ساخت.

با برنامه ريزي مدون مطالب علمي ، اخلاقي ، مذهبي و تشويق

دانش آموزان را به صورت روزانه به دانش آموزان ارائه مي دهيم .

      با ايجاد محيطي با نشاط ، امن و كنترل شده ، از دانش آموزان افرادي خلاق و متعهد مي سازند .

       اعلام روزهاي خاص در تقويم اجرايي عامل تشويق و پرورش بعد اخلاقي مي گردد

مانند : هفته بازارچه خيريه – قدرداني از پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها و ...

      شركت در كانون هاي فرهنگي ، بدين ترتيب نزديكي فكري خود را با آنان نشان مي دهيم .

( شركت در مراسم ملي و مذهبي ) 

      در ساعات تفريح حضور ميان بچه ها و سعي در ايجاد ارتباط عاطفي با آنان ،

تا حدي كه بتوان هيجانات آنها را كنترل و پاسخ مختصر و مفيد به آنها داده شود .

      ارتباط معاونين و دبيران اهميت ويژه اي در پيشبرد اهداف آموزشي دارد .

      « معاونين » و « مشاورين » و « مربي پرورشي » مثلث مديريت را تشكيل مي دهند

كه هدف بزرگ سامان دهي آموزش و پرورش را دنبال مي كنند .

حال اگر اين سه ضلع به نوعي دست همكاري به هم ندهند

هر كدام خطوط كجي هستند كه هيچ معنايي را تعبير نمي كنند ،

همه با هم محيطي امن و سرشار از يكدلي و هماهنگي را در روشنگران فراهم نموديم

كه اين خود زمينه ساز موفقيتي بزرگ است .

         

      براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تشويق آنان در فعاليت هاي مرتبط با معاونين ،

مشاوران آموزشي و مدرسه از راه كارهاي ذيل استفاده مي نمائيم :

      ايجاد رقابت سالم در بين دانش آموزان و كلاس ها و معرفي كلاس برتر به طور ماهانه

      ايجاد ارتباط نزديك با خانوده هاي دانش آموزان براي شناخت بيشتر آن ها و رفع مشكل

      درج اسامي دانش آموزان موفق و منضبط در تابلوي اعلانات مدرسه .

      تشكيل جلسات متعدد مشترك با حضور نمايندگان كلاس ها و دانش آموزان براي ايجاد حس مسئوليت پذيري و الگو قرار دادن فراگيرندگان خوب .

      توجه داشتن به اين نكته كه هدف از تشويق ، مد نظر قرار دادن شخص دانش آموز نيست ، بكله رفتار و عمل خوب وي است .

      تشويق دانش آموزان به ثبت اعمال مثبت و منفي خود در منزل و امتياز دادن به خود ( خود ارزيابي )

      اعلام ويژگي هاي مثبت دانش آموزان در موقعيت هاي گوناگون

      سپردن مسئوليت به دانش آموزان در امور گوناگون مدرسه

      گفت وگوهاي دوستانه و مبتني بر مشاوره با دانش آموزان و خانواده هاي آنان به صورت انفرادي

      برنامه ريزي براي آشنايي دانش آموزان با مسئوليت ها و وظايف مدير ، معاونان و معلمان از طريق جلسات

      ايجاد انگيزه در دانش آموزان ، از طريق سخنراني توسط آنان در سر صف يا در جلسات مختلف از قبيل جلسات آموزشي

     ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و جذب آنان از اين طريق