- يكي از وظايف تعليم و تربيت امروز ، پرورش افرادي شايسته و كاردان ، متعهد و رشد يافته ، است

لذا سيستم آموزشي روشنگران به منظور تحقق چنين اهدافي

و در راستاي نيل به استراتژي دبيرستان ( 1-هدفمندي          2-برنامه ريزي       3-  نظم در اجرا      4- موفقيت )

با حضور مشاورين آموزشي را گامهاي استوارتري را در اين مسير بر خواهد داشت .

 

 

- همكاري پيوسته مشاور با دانش آموزان پيامدهاي مثبتي در رشد هيجاني ، عاطفي و شناختي آنان دارد ،

همچنين آموختن مهارتهاي زندگي ( شخصي – اجتماعي ) مخصوصاً در دوران نوجواني امري است بسيار حياتي

تا دانش آموزان بتوانند در مورد خود و انسانهاي ديگر و كل اجتماع بطور مؤثر و شايسته تر عمل كنند .

  

 

اينها نيازمند تحليلي سنجيده و دقيق از نيازهاي خاص فرد است

كه مشاور مي تواند با شناخت دانش آموزان ، آنان را در اين راه بدرستي هدايت كند .

 

 از ديگر اهداف مشاور آموزشي دبيرستان عبارت است از :

-       شناخت تحولات دوران نوجواني ( بلوغ ) و رفتارهاي ناشي از خصوصيات اين دوره .

-       مشاوره ي برنامه ريزي با توجه به استعداد و توانايي هاي هر فرد

            تا دانش آموزان بتوانند برنامه مطالعاتي مطلوبي را طراحي و اجرا نمايند .  

-       بكارگيري  روشهاي متنوع و نوين در ترغيب دانش آموزان به فعاليت هاي درسي پژوهشي ،

            جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه .

-       نظارت مستقيم و كنترل به موقع و تحليل برنامه هاي اجرا شده (دانش آموزان ) و ارائه راهكارهاي كاربردي .

-       آگاه نمودن دانش آموزان از موانع امتحاني موجود در مسير ( ايرادهاي مطالعه )  با شناسايي نقاط قوت ضعف آنان .

 

-       خلاصه آنكه مشاور به شما شناخت مهارتهاي برنامه ريزي و فنون مطالعه صحيح

و راهكارهاي جلوگيري از عدم تمركز را آموزش خواهدداد ،

عبارت ديگر مشاور نمي خواهد يك وعده غذاي ماهي به شما دهد

بلكه قصد دارد ماهيگيري را به شما آموزش دهد