درباره ما

موفقیت در روشنگران:

هدفمندی + برنامه ریزی +نظم در اجرا

  

 

 

 

 

 

 

معاونت انضباطی

سرکار خانم توکلی

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانشناس

سرکار خانم نوذری

676 

معاونت انضباطی

سرکار خانم حیدر خانی

 

 

8978  مشاورپایه هفتم

سرکار خانم علی نیا

0887

 

مدیریت داخلی-معاونت آموزشی

سرکار خانم زاهدی

 

 

IOIU

مشاور پایه هشتم

سرکار خانم عبدالملکی

tryr

 
مدیریت

سرکار خانم بیگدلی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاور پایه نهم

سرکار خانم باقی