درباره ما

 

 

 

قطره  درياست   اگر با  درياست                    ورنه او قطره  و  دريا  درياست

« همانگونه كه وقتي قطره به قطره مي پيوندد ، نهرها و رودها پديد مي آيد. انديشه ها نيز اين چنين اند ، از مشورت و همفكري و هم انديشي با ديگران طرح ها و ايده هاي  پخته تري متولد مي شود و در اجراي كارهاي مشاركتي ضريب درستي انجام كار ها افزايش يافته و از شدت اشتباهات كاسته مي شود . »

آنچه كه حائز اهميت است : اثر بخشي مديريت مدرسه زماني معناي واقعي خود را پيدا مي كند كه با يك نگاه واقع بينانه عملاً بتوانيم كاركرد هاي آن را از بالقوه به فعل درآوريم . اين مهم با شناخت نيازهاي اصلي و اساسي امكان پذير است ، نياز هايي چون ايجاد نگرش و باورهاي ديني و معنوي در زمينه خداشناسي ، خود شناسي و اصول و احكام مذهبي و همچنين فراهم آوردن شرايط لازم براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي براي رشدِ همه جانبه دانش آموزان ، ايمان به ايجاد تغيير تدريجي پايدار و بنيادي با پيروي از اصول تفكر خلاق و كاربردي ، طرح و تاكيد بر اهميت آينده نگري با تكيه به تجربيات گذشته مي باشد .

BigDeli

همانگونه كه اشاره گرديد جهت رسيدن به پويايي علمي و فرهنگي مشاركت معلمان دلسوز و مدبر ، والدين كاردان و دانش آموزان ساعي نقش بسيار مهمي دارد .

در اين رابطه مديريت نقش ايجاد تعامل سازنده بين دو عامل اصلي معلم و دانش آموز را ايفا نموده كه محورهاي اصلي فعاليتهاي مدرسه اي براي رسيدن به هدفهاي آموزشي و تربيتي مي باشند زيرا معلم به عنوان عنصر و عامل اصلي ياد دهي است . و معلم با تجربه و با انگيزه ازمهمترين اجزاء كيفي آموزش و پرورش است . لازم است كه كيفيت و جذابيت تدريس به عنوان يك تخصص به طور دائم و قطعي مد نظر قرار گيرد و درنتيجه در انتخاب دبيران شايسته نهايت تلاش را مي نمائيم . در اين راستا ، تقويت انگيزه معلمان ، تكريم آنان و ياد آوري نقاط قوت به ويژه در توسعه مناسبات سازماني و بين فردي مؤثر است و نيز دانش آموز ، به عنوان عنصر و عامل اصلي يادگيري است كه ساختار شخصيتي او در خانواده و محيط هاي اجتماعي و تأثير پذيري از همسالان شكل مي گيرد ، بنابراين معيار گزينش و انتخاب دانش آموز بر اساس معيارهاي ارزشي شناخت از خانواده و خصوصيات فردي  و علمي صورت مي گيرد .            

لذا دبيرستان روشنگران در راستاي رشد و توسعه آموزش و پرورش كه همانا رشد و توسعه كلي اين مرز و بوم نيز هست با « استراتژي هدفمندي ، برنامه ريزي ، نظم در اجرا و موفقيت » تلاش  مي كند نقش سازنده اي را براي رسيدن به اين مهم برعهده داشته باشد .

هدفهاي آموزش و پرورش بايد با بينشي عميق و وسيع تعيين شوند و ما نيز تنها به اهداف خود نمي انديشيم ، بلكه اين هدف ها را جزئي از هدفهاي بزرگ جامعه به شمار مي آوريم . در اين راستا اهداف كلي آموزش و پرورش و در سطح خُرد ، واحد هاي آموزشي شامل كليه عوامل اجرايي ، معلمين ، دانش آموزان با فضا سازي رواني و تبيين همه اهداف با ايجاد انگيزه در جهت توسعه گام بر مي داريم و مي كوشيم سهم خود را در نيل به اين هدف هاي كلي و اجتماعي به عهده بگيريم تنها در اين صورت است كه موفقيت معنا مي يابد .

در كشور ما مسير حركت نظام آموزش و پرورش رسمي در قالب برنامه ريزيهاي كلان و كلي مشخص مي شود . اما واقعيت اين است كه اگر وظايف مديران و مسئولان واحد هاي آموزشي حتي در فعاليتهاي اجرايي هم محدود و خلاصه شود باز مي توان ادعا كردكه اجراي دقيق و توام با كيفيت مطلوب مستلزم برنامه ريزي است و نياز به نوعي آينده نگري دارد يعني آنهائيكه در سطوح اجرايي قرار دارند اگر پيشاپيش به اجراي صحيح و دقيق برنامه ها بينديشند ، از مشكلات و كاستيهايي كه بر سر راه اجراي برنامه ها وجود دارد آگاهانه و با دور انديشي و باعرضه مقدمات لازم زمينه اجراي برنامه ها را فراهم آورند بدون شك در انجام مسئوليت خود موفق خواهند بود .

02

بر اين اساس است كه دبيرستان روشنگران ضرورت برنامه ريزي آموزشي ( برنامه ريزي خُرد ) را احساس كرده و اين مهم را در شوراي برنامه ريزي به انجام رسانيده و معتقديم : رمز موفقيت در برنامه ريزي صحيح و اجراي دقيق و منظم برنامه است . به همين دليل براي رسيدن به اهداف و ايده هايي كه در ذهن داريم قبل از شروع سال تحصيلي برنامه ريزي نموده و اجراي برنامه ها و فعاليتهاي سال تحصيلي را در قالب تقويم اجرايي در ابتداي هر سال تحصيلي براي همه دانش آموزان تهيه مي نمائيم ، كه با دخالت همه عوامل اجرايي در برنامه ريزي و نظارت مستمر شاهد اجراي همه برنامه هاي معين شده در تقويم اجرايي مي باشيم و بر اين باوريم شرط لازم براي داشتن برنامه نظم و انضباط در همه امور است . به اين منظور در سيستم مشاوران آموزشي و اجرايي نظارت بر فرد به فرد دانش آموزان معين گرديده است بديهي است در راستاي اجراي استراتژي هدفمندي ، برنامه ريزي و نظم در اجرا است كه در نهايت منجر به موفقيت مي گردد .

 

 

 

 

 


معاونت در روشنگران

 

امروزه دانش آموزان نه تنها قدردان كساني هستند كه مطالب مهم درس را به آنان آموزش مي دهند

بلكه اشخاصي را كه دركشان مي كنند و با آنها ارتباط عاطفي دوسويه برقرار مي سازند،

در روشنگران كوشش مي كنيم محيطي سرشار از عشق و آرامش، متناسب با روحيه ي دانش آموزان فراهم كنيم،

محيط دل نشين مي تواند برخورد ها، غيبت ها و افت تحصيلي را به طور محسوسي كاهش دهد .

هر قدر بتوانيم محيط مدرسه را براي دانش آموزان جذاب نمائيم ،

به همان ميزان دغدغه هاي آموزشي را كمتر خواهيم كرد .

در مدرسه، به افرادي نياز است كه روحيه اي مشتاق و فعال داشته باشند.

براي ايجاد هماهنگي در امور مدرسه، معاونين در سازندگي مدرسه و محيط آن نقش بسزايي دارند 

MoAvenin 

 

اختيارات داده شده به معاونان از طرف مدير و نظارت غير كليشه اي بر كار آنان و نيز همكاري،

همياري و همدلي با آنان در اين مسير مي تواند ضامن اجرايي عملكرد معاونان باشد .

 

      تدوين برنامه ها

      نظم ، دقت و هماهنگي بين عوامل اجرايي و آموزشي مي تواند سال تحصيلي خوبي را نويد دهد .

 

      تقسيم وظايف ميان عوامل اجرايي

      آگاهي نمودن خانواده ها از مقررات و قواعد انضباطي محيط آموزشي

و آشنايي آنها با مسائل و پيامدهاي ورود فرزندانشان به مدرسه

      مراسم صبحگاهي زمان طلايي و نقطه آغازي است تا بتوان اهداف آموزشي - پرورشي را عملي ساخت.

با برنامه ريزي مدون مطالب علمي ، اخلاقي ، مذهبي و تشويق

دانش آموزان را به صورت روزانه به دانش آموزان ارائه مي دهيم .

      با ايجاد محيطي با نشاط ، امن و كنترل شده ، از دانش آموزان افرادي خلاق و متعهد مي سازند .

       اعلام روزهاي خاص در تقويم اجرايي عامل تشويق و پرورش بعد اخلاقي مي گردد

مانند : هفته بازارچه خيريه – قدرداني از پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها و ...

      شركت در كانون هاي فرهنگي ، بدين ترتيب نزديكي فكري خود را با آنان نشان مي دهيم .

( شركت در مراسم ملي و مذهبي ) 

      در ساعات تفريح حضور ميان بچه ها و سعي در ايجاد ارتباط عاطفي با آنان ،

تا حدي كه بتوان هيجانات آنها را كنترل و پاسخ مختصر و مفيد به آنها داده شود .

      ارتباط معاونين و دبيران اهميت ويژه اي در پيشبرد اهداف آموزشي دارد .

 

      « معاونين » و « مشاورين » و « مربي پرورشي » مثلث مديريت را تشكيل مي دهند

كه هدف بزرگ سامان دهي آموزش و پرورش را دنبال مي كنند .

حال اگر اين سه ضلع به نوعي دست همكاري به هم ندهند

هر كدام خطوط كجي هستند كه هيچ معنايي را تعبير نمي كنند ،

همه با هم محيطي امن و سرشار از يكدلي و هماهنگي را در روشنگران فراهم نموديم

كه اين خود زمينه ساز موفقيتي بزرگ است .

         

      براي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تشويق آنان در فعاليت هاي مرتبط با معاونين ،

مشاوران آموزشي و مدرسه از راه كارهاي ذيل استفاده مي نمائيم :

 

      ايجاد رقابت سالم در بين دانش آموزان و كلاس ها و معرفي كلاس برتر به طور ماهانه

      ايجاد ارتباط نزديك با خانوده هاي دانش آموزان براي شناخت بيشتر آن ها و رفع مشكل

      درج اسامي دانش آموزان موفق و منضبط در تابلوي اعلانات مدرسه .

      تشكيل جلسات متعدد مشترك با حضور نمايندگان كلاس ها و دانش آموزان براي ايجاد حس مسئوليت پذيري و الگو قرار دادن فراگيرندگان خوب .

      توجه داشتن به اين نكته كه هدف از تشويق ، مد نظر قرار دادن شخص دانش آموز نيست ، بكله رفتار و عمل خوب وي است .

      تشويق دانش آموزان به ثبت اعمال مثبت و منفي خود در منزل و امتياز دادن به خود ( خود ارزيابي )

      اعلام ويژگي هاي مثبت دانش آموزان در موقعيت هاي گوناگون

      سپردن مسئوليت به دانش آموزان در امور گوناگون مدرسه

      گفت وگوهاي دوستانه و مبتني بر مشاوره با دانش آموزان و خانواده هاي آنان به صورت انفرادي

      برنامه ريزي براي آشنايي دانش آموزان با مسئوليت ها و وظايف مدير ، معاونان و معلمان از طريق جلسات

      ايجاد انگيزه در دانش آموزان ، از طريق سخنراني توسط آنان در سر صف يا در جلسات مختلف از قبيل جلسات آموزشي

     ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و جذب آنان از اين طريق

 

 

 

 

 

 

- يكي از وظايف تعليم و تربيت امروز ، پرورش افرادي شايسته و كاردان ، متعهد و رشد يافته ، است

لذا سيستم آموزشي روشنگران به منظور تحقق چنين اهدافي

و در راستاي نيل به استراتژي دبيرستان ( 1-هدفمندي          2-برنامه ريزي       3-  نظم در اجرا      4- موفقيت )

با حضور مشاورين آموزشي را گامهاي استوارتري را در اين مسير بر خواهد داشت .

 

 

- همكاري پيوسته مشاور با دانش آموزان پيامدهاي مثبتي در رشد هيجاني ، عاطفي و شناختي آنان دارد ،

همچنين آموختن مهارتهاي زندگي ( شخصي – اجتماعي ) مخصوصاً در دوران نوجواني امري است بسيار حياتي

تا دانش آموزان بتوانند در مورد خود و انسانهاي ديگر و كل اجتماع بطور مؤثر و شايسته تر عمل كنند .

  

 

اينها نيازمند تحليلي سنجيده و دقيق از نيازهاي خاص فرد است

كه مشاور مي تواند با شناخت دانش آموزان ، آنان را در اين راه بدرستي هدايت كند .

 

 از ديگر اهداف مشاور آموزشي دبيرستان عبارت است از :

-       شناخت تحولات دوران نوجواني ( بلوغ ) و رفتارهاي ناشي از خصوصيات اين دوره .

-       مشاوره ي برنامه ريزي با توجه به استعداد و توانايي هاي هر فرد

            تا دانش آموزان بتوانند برنامه مطالعاتي مطلوبي را طراحي و اجرا نمايند .  

-       بكارگيري  روشهاي متنوع و نوين در ترغيب دانش آموزان به فعاليت هاي درسي پژوهشي ،

            جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه .

-       نظارت مستقيم و كنترل به موقع و تحليل برنامه هاي اجرا شده (دانش آموزان ) و ارائه راهكارهاي كاربردي .

-       آگاه نمودن دانش آموزان از موانع امتحاني موجود در مسير ( ايرادهاي مطالعه )  با شناسايي نقاط قوت ضعف آنان .

 

-       خلاصه آنكه مشاور به شما شناخت مهارتهاي برنامه ريزي و فنون مطالعه صحيح

و راهكارهاي جلوگيري از عدم تمركز را آموزش خواهدداد ،

عبارت ديگر مشاور نمي خواهد يك وعده غذاي ماهي به شما دهد

بلكه قصد دارد ماهيگيري را به شما آموزش دهد

 

 

موفقیت در روشنگران:

هدفمندی + برنامه ریزی +نظم در اجرا

  

 

 

 

 

 

 

معاونت انضباطی

سرکار خانم توکلی

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روانشناس

سرکار خانم نوذری

676 

معاونت انضباطی

سرکار خانم حیدر خانی

 

 

8978  مشاورپایه هفتم

سرکار خانم علی نیا

0887

 

مدیریت داخلی-معاونت آموزشی

سرکار خانم زاهدی

 

 

IOIU

مشاور پایه هشتم

سرکار خانم عبدالملکی

tryr

 
مدیریت

سرکار خانم بیگدلی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاور پایه نهم

سرکار خانم باقی