دکمه تجربی نهایی 1396     دکمه ریاضی نهایی 1396


1-1-2017_12-07-26_PM.jpg1-1-2017_12-00-50_PM.jpg 

 

GS     GHAS

 

GF     GHJ

 

E     GH

 

S     RY

 

TX      fg